ZINTEGROWANE CENTRUM REDUKCJI SZKÓD

Dyżur w punkcie drop-in

Dwuosobowy dyżur w punkcie stacjonarnym, gdzie klient ma możliwość umycia się, podgrzania jedzenia, wypicia ciepłego napoju, skorzystania z pomocy socjalnej, wsparcia psychologicznego, diagnozy potrzeb. Jest to miejsce dające poczucie bezpieczeństwa, panuje w nim atmosfera życzliwości, co w konsekwencji może mieć pozytywny wpływ na podjęcie próby wyjścia z uzależnienia.

 
Działania outreach

Dwuosobowe dyżury streetworkerskie w miejscach rozpoznanych jako miejsca gromadzenia się użytkowników, a także rozpoznawanie nowych tego typu miejsc (pustostany, klatki schodowe). Docieranie bezpośrednio do środowiska klienta biorącego ze sprzętem iniekcyjnym i informacją o ofercie pomocy. Streetworkerzy oraz peerworkerzy wytypowani ze środowiska użytkowników.

 1f98aef1315d7db29b91029e118c6391
Interwencje kryzysowe

użytkownicy substancji psychoaktywnych doświadczają wielu problemów związanych z pogorszeniem stanu zdrowia, bezdomnością, utratą środków do życia, problemami prawnymi, wykluczeniem z powodu braku dostępu do świadczeń socjalnych i opieki zdrowotnej. Wielu klientów na skutek nakładających się kolejnych problemów doświadcza stanów transkryzysowych. Interwencja zawierać będzie zapewnienie bezpieczeństwa i wsparcia, ocenę rozmiaru kryzysu, zdefiniowanie problemu, sformułowanie planu rozwiązania sytuacji kryzysowej. Głównym celem będzie uruchomienie zasobów osobistych i społecznych klienta, który na skutek nieudanych prób poradzenia sobie z sytuacją doznał dezorganizacji dotychczasowego życia, braku zdolności działania i świadomego kierowania swoim życiem. W efekcie osoba doznająca kryzysu będzie mogła przywrócić poczucie sensowności świata oraz własnej wartości i tożsamości, a przez to powrócić do stanu równowagi sprzed kryzysu. Istotnym elementem interwencji będzie również ustalenie sieci wsparcia w środowisku klienta oraz udostępnienie listy instytucji , które zajmują się pomocą w konkretnym obszarze, którego dotyczy dany kryzys.

 
Interwencje socjalne/case management

Interwencje socjalne - będą obejmować poszukiwanie miejsca w noclegowni, schronisku lub hostelu, pomoc w złożeniu wniosku o ustalenie stopnia niepełnosprawności, zasiłku stałego, renty z ZUS-u, napisanie wniosku o mieszkanie socjalne lub komunalne. Z uwagi na fakt, że odbiorcy programu często nie posiadają dokumentów tożsamości oraz ubezpieczenia nie mogą podjąć leczenia, a tym bardziej pracy. Podstawowym elementów interwencji socjalnej będzie ustalenie potrzeb odbiorcy i w razie konieczności pomoc w uzyskaniu dowodu osobistego, a następnie w razie konieczności uzyskania ubezpieczenia skierowanie do Urzędu Pracy lub umówienie do doradcy zawodowego, celem znalezienia odpowiedniej oferty pracy.

Case management - to dostosowywanie różnych form pomocy do indywidualnych potrzeb klientów, polegające na szeroko zakrojonej współpracy z instytucjami zajmującymi się sprawami socjalnymi, zdrowotnymi, prawnymi, terapeutycznymi i innymi wynikającymi z potrzeby danego klienta. Klient nie jest osobą bierną lecz zaangażowaną w rozwiązywanie swoich problemów. Oczekuje się od niego aktywności, bazuje na jego mocnych stronach i zachęca do podejmowania odpowiedzialności. Przeniesienie tej metody na grunt odbiorcy naszego programu wymaga elastyczności w tym sensie, że pewna grupa klientów potrzebuje bezpośredniego poprowadzenia z powodu depresji, bierności, bezwolności, strachu przed ludźmi „zdrowymi” które są skutkami choroby uzależnieniowej, deficytów osobowościowych, zaburzeń psychicznych, stygmatyzacji. Z uwagi na te ograniczenia w ramach case management przewidujemy asystowanie podczas załatwiania przez klienta spraw w poradni, szpitalu, MOPS-ie, UP, ZUS-ie, które ma na celu rozpoznanie deficytów klienta oraz modelowanie zachowań klienta w podobnych sytuacjach, co prowadzi do szybszej jego aktywności i samodzielności w załatwianiu spraw.

 
Konsultacje prawne

Zapewnienie porady prawnika i uzyskanie informacji na temat najkorzystniejszego sposobu działania w danej sytuacji, stanowi kluczową część oferty, mającej przeciwdziałać wykluczeniu z dostępu do pomocy prawnej.

Konsultacje prawne będą realizowane przez dwóch prawników i będą dotyczyć porad z zakresu prawa karnego, cywilnego, rodzinnego, praw pacjenta. Istotnym elementem pomocy będzie redagowanie pism do sądów, prokuratury, odwołań, odpowiedzi w kontakcie z instytucjami i urzędami, co jest bardzo oczekiwanym przez klientów działaniem. Wśród naszych odbiorców bardzo duża grupa ma sprawy sądowe w toku, postępowania o upadłość konsumencką, o ograniczenie/odebranie praw rodzicielskich, ma dozór kuratorski lub odbywa karę pozbawienia wolności. Dzięki wsparciu prawnika klient uzyska poczucie większej kontroli nad własnym życiem oraz szansę uzyskania najbardziej korzystnych rozwiązań dla niego.

 
Dyżury pielęgniarskie

Realizowany jest przez pielęgniarkę w pokoju sanitarnym; polega na wykonywaniu opatrunków, edukowaniu na temat higieny iniekcji oraz ciała, kontroli czystości pod kątem chorób pasożytniczych (wszawica, świerzb).

Duża część klientów korzystających z dyżurów pielęgniarskich, oprócz zwykłych opatrunków potrzebuje opatrunków specjalistycznych na trudno gojące się rany podudzi w przebiegu zakrzepicy spowodowanej zażywaniem substancji psychoaktywnych. Opatrunki te nasączone są substancjami przyspieszającymi gojenie. Opatrunki będą wykorzystywane na dyżurach pielęgniarskich w drop-in. Osoby ze zmianami skórnymi oraz owrzodzeniami mają możliwość trzy razy w tygodniu skorzystać z pomocy pielęgniarki oraz uzyskania wiedzy na temat w jaki sposób dbać o higienę i leczenie ran.