Statut

STATUT FUNDACJI
Fundacja Polityki Społecznej PREKURSOR

 

Postanowienia ogólne

§1

 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Polityki Społecznej PREKURSOR, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie ustawy z dnia 6kwietnia 1984 r. o fundacjach (t. jedn. Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z póżn. zm.), innych przepisów prawa oraz postanowień niniejszego statutu.
 2. Fundacja została ustanowiona przez Magdaleny Bartnik, zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym rep. A3574/201I sporządzonym przez notariusza Tomasza Czyżewskiego w Kancelarii Notarialnej w Konstancinie - Jeziornie ul Wilanowskiej 1 w dniu 30 listopada 2011 roku.
 3. Fundacja może używać odpowiednika nazwy w języku angielskim, która brzmi: PREKURSOR - Foundation tor Social Policy .
 4. Fundacja jest apolityczna i niezwiązana z żadnym wyznaniem.

 

§2

 1. Fundacja ma osobowość prawną.
 2. Siedzibą Fundacji jest m.st Warszawa.
 3. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
 4. Fundacja może tworzyć oddziały i filie. Ma również prawo powoływania podległych sobie jednostek.
 5. Fundacja może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji i sieci organizacji o tym samym lub zbliżonym charakterze działania.
 6. Fundacja została ustanów iona na czas nieokreślony.

 

§3

Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

 

§4

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

 

Cele, formy i zasady działania Fundacji

 

§5


Celami Fundacji są:

 1. ochrona praw człowieka, wolności, praw oraz swobód obywatelskich, działania na rzecz dostępu do informacji, edukacji, pomocy prawnej, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, w tym w szczególności osób doświadczających dyskryminacji;
 2. upowszechnienie działań wspomagających rozwój demokracji, w tym w szczególności przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji;
 3. propagowanie postaw obywatelskiej aktywności i odpowiedzialności, wsparcie społeczeństwa obywatelskiego;
 4. rozwiązywanie problemów społecznych - w tym przeciwdziałanie uzależnieniom, bezdomności, wykluczeniu społecznemu;
 5. ochrona i promocja zdrów u publicznego, w tym w szczególności w kontekście używania substancji psychoaktywnych oraz zdrowia seksualnego;
 6. wyrównywanie szans grup słabszych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, doświadczających dyskryminacji;
 7. działalność edukacyjna, sportowa, kulturalna, wydawnicza i badawcza w szczególności na rzecz osób dośw iadczająey ch dyskryminacji;
 8. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, przeciwdziałanie bezrobociu, ochrona praw pracowniczych, kształtowanie polityki zatrudnienia, warunków bezpieczeństwa pracy ;
 9. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz ruchów aktywistycznych. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami oraz społecznościami lokalnymi:
 10. promocja i organizacja wolontariatu.


§6

Fundacja realizuje cele poprzez:

 1. inicjowanie debaty publicznej, mającej na celu zmiany świadomości społecznej oraz kształtowanie postaw tolerancji w stosunku do grup doświadczających dyskryminacji i stygmatyzacji;
 2. kreowanie racjonalnej polityki narkotykowej oraz alkoholowej, tworzenie i wspieranie projektów legislacyjnych w ty m obszarze, opiniowanie zmian;
 3. propagowanie i rozwijanie idei redukcji szkód, w szczególności w kontekście używa nu substancji psychoaktywnych, działania mające na celu reformę systemu leczenia uzależnień - w strony opartego na dowodach naukow ych, zintegrowanego modelu;
 4. działanie na rzecz praw pracownic i pracowników seksualnych, tworzenie i wspieranie projektów legislacyjnych w tym obszarze;
 5. działania na rzecz grup doświadczających dyskryminacji, tworzenie i wspieranie projektów legislacyjnych, chroniących ich praw;
 6. działalność edukacyjna, której celem jest zmiana świadomości społecznej w zakresie używania substancji psychoaktywnych oraz zachowań seksualnych;
 7. tworzenie i prowadzenie programów, serwisów oraz różnych form pomocy skierowanych do poszczególnych grup odbiorców, zmierzających do ochrony ich zdrowia, poprawy warunków życiowych, w tym w szczególności osób doświadczających dyskryminacji i wykluczenia społecznego;
 8. prowadzenie działalności naukowej, w tym organizowanie i koordynowanie pilotażowych programów badawczych oraz grup eksperckich. prowadzenie własnych badań w dziedzinie problematyki społecznej;
 9. tworzenie narzędzi pomocnych przy diagnozowaniu problemów i potrzeb społecznych oraz inicjowanie pozytywnej zmiany społecznej;
 10. opracowywanie rozwiązań o charakterze systemowym w dziedzinie problematyki społecznej, prowadzenie ewaluacji programów odpow iadających na potrzeby społeczne;
 11. organizowanie i prowadzenie doradztwa personalnego, prawnego, poradnictwa obywatelskiego;
 12. prowadzenie działań strażniczych, monitorujących działania rządu i administracji rządowej, wymiaru sprawiedliwości i mediów publicznych pod kątem poszanowania praw człowieka i przestrzegania zasad i standardów demokratycznego państwa prawa;
 13. współpracę ze środkami masowego przekazu w celu zmiany świadomości społecznej i kreowania postaw tolerancji;
 14. współpracę z międzynarodowymi i zagranicznymi organizacjami oraz instytucjami;
 15. działalność promocyjną i edukacyjną na rzecz zdrowia publicznego, w tym w szczególności w obszarze zakażeń HIV, HCV, chorób przenoszonych drogą płciową;
 16. prowadzenie projektów w dziedzinie zdrowia publicznego w tym w szczególności w kontekście używania substancji psychoaktywnych oraz zdrowia seksualnego;
 17. współpracę z ośrodkami naukowymi, organizacjami rządowymi, organizacjami pozarządowymi oraz inny mi instytucjami i podmiotami w ramach realizacji celów statutowych;
 18. prowadzenie doradztwa, szkoleń, warsztatów, badań, wsparcia zawodowego oraz aktywizacji w celu wyrównania szans osób wykluczonych społecznie;
 19. organizowanie i finansowanie akcji społecznych, seminariów, sympozjów, dyskusji, konferencji, wykładów, odczytów, konkursów i plebiscytów;
 20. kształtowanie racjonalnych zachowań społecznych i indywidualnych wobec używania substancji psychoaktywnych oraz aktywności seksualnych;
 21. promowanie praw człowieka w sferze związanej ze społecznymi, prawnymi i kulturowymi aspektami używania substancji psychoaktywnych oraz aktywności seksualnej;
 22. inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego;
 23. propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w ogólnie pojętym poradnictwie obywatelskim;
 24. rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, wspieranie samoorganizacji poszczególnych środowisk i grup;
 25. działalność wspomagającą technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, które zajmują się działalnością zgodną z celami działalności Fundacji;
 26. rzecznictwo interesów grup marginalizowanych społecznie;
 27. pomoc społeczna dla osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem, kreowanie polityki pomocowej i działań opiekuńczych, w tym w szczególności dla osób doświadczających dyskryminacji (uzależnieni, bezdomni, osoby zakażone HIV, opuszczające zakłady karne, młodzież zagrożona wykluczeniem);
 28. zapewnianie doradztwa podmiotom związanym z programowaniem oraz wykonywaniem zadań z obszaru polityki społecznej;
 29. działalność w obszarze przygotowywania i wydawania opinii, raportów oraz ekspertyz związanych z realizacją celów Fundacji;
 30. gromadzenie i rozpowszechnienie informacji dotyczących całokształtu problematyki związanej z wykluczeniem społecznym i prawami człowieka.

 

§7

Dla osiągnięcia swego celu Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych, których cele są zbieżne z jej celami.

 

Majątek Fundacji

§8

 1. Majątek Fundacji stanowią środki pieniężne przeznaczone przez Fundatora na cele Fundacji w wysokości 1000 zł (słownie: tysiąc złotych), oraz rzeczy i prawa majątkowe nabyte przez Fundację. Majątek pochodzi z:
  1. nieruchomości,
  2. ruchomości,
  3. wartości niematerialnych i prawnych,
  4. darowizn, spadków, zapisów,
  5. dotacji oraz subwencji krajowych i zagranicznych osób prawnych,
  6. dotacji celowych, przyjmowanych od instytucji państwowych, samorządowych i prywatnych, od organizacji międzynarodowych; środków finansowych pochodzących z funduszy strukturalnych i programów pomocowych Unii Europejskiej oraz innych organizacji międzynarodowych,
  7. lokat i odsetek bankowych.

 

§9

Majątek służy realizacji celów statutowych Fundacji.

 

§10

 1. Przyjęcie przez Fundację darowizny lub spadku nie może spowodować przejęcia przez Fundację długów przewyższających wartość mienia przyjmowanego.
 2. Środki pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.

 

§11

Fundacja prowadzi rachunkowość zgodnie z przepisami prawa.

 

Władze Fundacji

§12

Władzami Fundacji są:

 1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem - organ zarządzający,
 2. Komisja Rewizyjna zwana dalej Komisją - organ nadzorujący i opiniotwórczy,
 3. Rada Programowa, zwana dalej Radą - organ doradczy i opiniotwórczy.


§13

Zarząd

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz;
 2. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
  1. określanie kierunków działalności Fundacji.
  2. realizacja celów statutowych,
  3. sporządzanie planów pracy i budżetu,
  4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji.
  5. zatrudnianie pracowników; ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
  6. opracowywanie, rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznego sprawozdania Fundacji,
  7. dokonywanie zmian w statucie Fundacji,
  8. podjęcie uchwały o likwidacji Fundacji lub jej połączeniu z inną fundacją.

 

§14

 1. Zarząd składa się z trzech do dziewięciu Członków. Jedna z osób pełni funkcję Prezesa Zarządu, druga Wiceprezesa Zarządu, a pozostałe sprawują funkcje Członków Zarządu.
 2. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator. Może on objąć funkcję Prezesa Zarządu.
 3. Zarząd powołany jest bezterminowo.
 4. Członek Zarządu może być w każdej chwili odwołany.
 5. Zarząd może podjąć decyzję o odwołaniu Członka Zarządu na posiedzeniu. Decyzja taka zapada zwykłą większością głosów. Nie dotyczy to Fundatora, który nie może być odwołany z funkcji Członka Zarządu.
 6. Odwołanie Członka Zarządu następuje w przypadku:
  1. złożenia rezygnacji,
  2. podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji Członka Zarządu.
  3. nienależytego wypełniania funkcji Członka Zarządu,
  4. istotnego naruszenia postanowień Statutu.
 7. Mandat Członka Zarządu wygasa wskutek: śmierci Członka, pisemnej rezygnacji Członka z pełnionej funkcji i odwołania go z pełnionej funkcji, zgodnie z zapisami Statutu.
 8. Zarząd może powołać nowego Członka Zarządu. Decyzja taka zapada zwykła większością głosów.
 9. Zarząd uchwala Regulamin prac Zarządu.


§15

 1. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach. Uchwały Zarządu, o ile inne postanowienia Statutu nie stanową inaczej, zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Zarządu.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje i prowadzi Prezes Zarządu.
 3. O terminie posiedzeniu Zarządu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
 4. Jeżeli Zarząd składa się z trzech członków; tu posiedzeniu muszą być obecni co najmniej dwaj członkowie.

 

§16

 1. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Fundacji uprawniony jest jeden członek Zarządu.
 2. Złożenie oświadczenia woli obejmującego rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości ponad 100 000 złotych wymaga uprzedniej zgody Prezesa Zarządu Fundacji.
 3. Zarząd może ustanowić pełnomocników do prowadzenia określonych pełnomocnictwem spraw i w tym zakresie składania oświadczeń woli.


§17

Komisja Rewizyjna

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
 2. Komisja składa się z 3 do 6 członków. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego Komisji, który kieruje jej pracami.
 3. Członków pierwszego składu Komisji powołuje Zarząd zwykłą większością głosów. Następnych członków Komisji na miejsce osób. które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Komisji, powołuje swą decyzją Komisja.
 4. Do kompetencji Komisji należy :
  1. kontrola gospodarki finansowej Fundacji,
  2. sporządzanie sprawozdań ze swojej działalności i wnioskowanie o udzielanie absolutorium Zarządowi.


§18

 1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się co najmniej raz do roku.
 2. Skład Komisji powołany jest bezterminowo.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 4. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności 2/3 członków Komisji. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego.


§19

Rada Programowa

 1. Rada Programowa jest organem doradczym mającym na celu wytyczanie i opiniowanie szczegółowych kierunków działalności Fundacji.
 2. Pierwszy skład Rady powołuje Zarząd, zwykłą większością głosów.
 3. Rada Programowa liczy od 5 osób.
 4. Członkowie Rady Programowej są powoływani na czas nieokreślony.
 5. Członkostwo w Radzie Programowej ustaje na skutek śmierci, rezygnacji bądź odwołania ze składu Rady Programowej.
 6. Do kompetencji Rady Programowej należy :
  1. inicjowanie kierunków działalności Fundacji,
  2. rozpatrywanie i zatwierdzanie planów rozwoju i działania Fundacji oraz projektów merytorycznych,
  3. opiniowanie bieżącej realizacji projektów i zadań,
  4. uchwalanie regulaminu Rady Programowej oraz jego zmian,
  5. wybór i odwołanie Przewodniczącego Rady Programowej Fundacji,
  6. wybór i odwołanie Wiceprzewodniczącego Rady Programowej Fundacji,
  7. powoływanie grup zadaniowych,
  8. opiniowanie sprawozdań Zarządu Fundacji.
 7. Członkowie Rady Programowej mają prawo kierować do Zarządu Fundacji zapytania we wszystkich sprawach związanych z działalnością Fundacji.
 8. Pierwszy skład Rady:
   • Dr Grażyna Cholewińska-Szymańska - specjalistka chorób zakaźnych. Wojewódzki Szpital Zakaźny
   • Martyna Dominiak - Fundacja Avaaz
   • Dr Ewa Grycner-Ziegman - lekarz psychiatra
   • Andrzej Jurkowski - Fundacja Redukcji Szkód
   • Agnieszka Karlińska - Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski
   • Iga Kender-Jeziorska - Corvinus University of Budapest
   • Katarzyna Kłaczak - psycholog, specjalistka terapii uzależnień, kampania IHIVokryzja
   • Bartosz Krajewski - Społeczna Inicjatywa Narkopolityki
   • Małgorzata Kruk - Fundacja Studio Psychologii Zdrowia
   • Dr Paulina Pilch - radczyni prawna
   • Marcin Rodzinka - Mental Health Europe
   • Dariusz Rutkowski - Fundacja Redukcji Szkód
   • Beata Stelmaszczyk- Fundacja Redukcji Szkód
   • Ola Szubert - Harm Rcduction International, Londyn
   • Marta Turska - Stowarzyszenie Lambda Warszawa
   • Grzegorz Wodowski - Stowarzyszenie Monar
   • Julia Wygnańska- www.czynajpierwmieszkanie.pl
 9. Rada może powołać nowego członka Rady. Decyzja taka zapada zwykłą większością głosów. Kandydaci/tki do Rady, są zgłaszani przez co najmniej dwóch członków Zarządu lub Rady.


§20

Nadzór nad Fundacją spraw uje minister właściwy ds. zabezpieczenia społecznego tj. Minister Pracy i Polityki Społecznej.
Zmiana statutu, zmiana celu i połączenie Fundacji z inną fundacją.


§21

 1. Zmiany Statutu i zmiany celu Fundacji dokonuje Zarząd.
 2. Fundacja może połączyć się z inną fundacją o podobnych celach na warunkach określonych w umowie zawartej między Fundacjami.
 3. Uchwałę o połączeniu Fundacji z inna fundacją podejmuje Zarząd w obecności co najmniej 2/3 składu Zarządu zwykłą większością głosów.

 

Likwidacja Fundacji

§22

 1. W razie osiągnięcia celu, dla którego Fundacja została ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji, Fundacja podlega likwidacji.
 2. Uchwałę w sprawie likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd. Uchwała w sprawie likwidacji Fundacji podejmowana jest jednogłośnie
 3. Środki majątkowe Fundacji pozostałe po jej likwidacji zostaną przeznaczone na cele organizacji o zbliżonych celach.

 

Postanowienia końcowe

§23

Fundacja może być członkiem zagranicznych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania na warunkach określonych w ich statutach, jeżeli nie narusza to postanowień niniejszego Statutu, prawa lub zobowiązań między narodowych.