Iniekcyjni użytkownicy

Raport z badania

Badanie „Iniekcyjni użytkownicy i użytkowniczki substancji psychoaktywnych – identyfikacja problemów i potrzeb na przykładzie pięciu polskich miast”
Fundacja Prekursor (jeszcze jako Fundacja Redukcji Szkód) na zlecenie Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii zrealizowała w 2015 roku badanie wśród iniekcyjnych użytkowników i użytkowniczek substancji psychoaktywnych. Celem badania było zidentyfikowanie i scharakteryzowanie ich potrzeb, których zaspokojenie stanowiłoby bodziec do rezygnacji z ryzykownych zachowań i podjęcia leczenia uzależnienia, oraz wskazanie czynników mogących mieć wpływ na poprawę bezpieczeństwa związanego z iniekcyjnym przyjmowaniem narkotyków. Celem dodatkowym było zidentyfikowanie problemów, które blokują zaspokajanie potrzeb istotnych w procesie radzenia sobie z uzależnieniem. 

Autorki projektu zakładały, że podejmowanie ryzykownych zachowań (tj. niewymienianie igieł i strzykawek, dzielenie się narzędziami potrzebnymi do przygotowania substancji i przypadkowe kontakty seksualne bez zabezpieczenia) jest ściśle związane z tym, jak osoba używająca funkcjonuje, jakimi zasobami dysponuje oraz które jej potrzeby są zaspokojone.
Istotą badania było stworzenie możliwie pełnego obrazu funkcjonowania PWID w kontekście profilaktyki zakażeń HIV i HCV oraz ograniczania szkód zdrowotnych. Ponieważ używanie substancji psychoaktywnych jest elementem złożonej sytuacji życiowej, identyfikacja potrzeb i problemów PWID pozwoliła określić, co należałoby zmienić w ich położeniu, aby obniżyć ryzyko związane z iniekcyjnym używaniem. Należy podkreślić, że projekt miał bardzo duże znaczenie dla jakości i skuteczności pracy w obszarze redukcji szkód, pokazuje bowiem, gdzie istnieją luki w systemie pomocowym i jakie potrzeby klientów i klientek serwisów nie są zaspokajane.