PROGRAM REDUKCJI SZKÓD WARSZAWA

Bezpieczne, przyjazne miejsce, gdzie można spędzić czas, zjeść ciepły posiłek, wykąpać się, zrobić pranie, skorzystać z internetu. Regularnie oferujemy pomoc rzeczową.
Osoby używające substancji psychoaktywnych doświadczają systemowej dyskryminacji. Szczególnie osoby w kryzysie bezdomności są narażone na przemoc, nie mają gdzie pójść aby uzyskać pomoc lub choćby schronić się przed zimnem. Drop-in jest dla wielu z naszych klientów i klientek jedynym bezpiecznym miejscem, w którym mogą odetchnąć, odpocząć od codziennego trudu. Drop-iny to także często pierwszy kontakt z placówkami pomocowymi. Osoby używające narkotyków mają bardzo ograniczony dostęp do placówek ochrony zdrowia oraz placówek pomocy społecznej. Wsparcie oferowane w Drop-inie jest kompleksowe, odpowiadające na indywidualne potrzeby klientek i klientów serwisu. 

Dyżury odbywają się w miejscach przebywania użytkowników i użytkowniczek (okolice programów substytucyjnych, parki, pustostany). Prowadzimy wymianę igieł i strzykawek, interwencje socjalne oraz kryzysowe, przekazujemy wiedzę z zakresu profilaktyki zakażeń oraz redukowania szkód związanych z używaniem substancji psychoaktywnych. Outreach umożliwia nam dotarcie do osób, które nie korzystają z naszej stacjonarnej oferty. Dbamy również o bezpieczeństwo społeczności lokalnych – zbieramy zużyte igły i strzykawki, interweniujemy w sytuacjach kryzysowych.

Peer workerzy i peer workerki to eksperci i ekspertki w dziedzinie używania substancji psychoaktywnych. Najlepiej ze wszystkich znają potrzeby użytkowników i użytkowniczek, wiedzą jakie są najskuteczniejsze rozwiązania i strategie.
Dzięki temu, że mają kontakt ze środowiskiem, są w stanie dotrzeć z ofertą oraz nawiązać kontakt z osobami, które z wielu powodów nie korzystają z placówek pomocowych. W środowisku cieszą się zaufaniem, potrafią dotrzeć z informacją i przekazem. Bazując na swoim doświadczeniu i wiedzy, są w stanie realizować projekty używając narzędzi niedostępnych dla osób bez doświadczenia. Nawiązywanie relacji i podtrzymywanie kontaktu z użytkownikami i użytkowniczkami zwiększa skuteczność interwencji i prawdopodobieństwo zgłoszenia się do placówek specjalistycznych. Peer work jest jedną z najskuteczniejszych form oddziaływań w pracy w obszarze redukcji szkód. Peer workerzy oraz peer workerki są zatrudnieni w Programie Redukcji Szkód i stanowią część zespołu.

Wspólnie z Fundacją Edukacji Społecznej realizujemy mobilny serwis w miejscach przebywania użytkowników i użytkowniczek. Prowadzimy wymianę igieł i strzykawek, wydajemy środki opatrunkowe, prezerwatywy. W kamperze wykonywane są szybkie testy przesiewowe z palca w kierunku HIV, HCV, kiły. Można skorzystać również z poradnictwa psychologicznego, konsultacji medycznych i interwencji kryzysowych.

Programy wymiany igieł i strzykawek są jedną z podstawowych interwencji redukcji szkód. Mają na celu przede wszystkim ograniczanie przenoszenia wirusa HIV i innych wirusów krwiopochodnych w wyniku wspólnego używania sprzętu do iniekcji. Działania w ramach wymiany sprzętów mają również na celu ograniczanie innych szkód związanych z przyjmowaniem narkotyków we wstrzyknięciach, poprzez udzielanie porad dotyczących bezpieczniejszych praktyk iniekcyjnych. Program realizujemy w formule stacjonarnej i ulicznej.

Redukcja szkód w swoim założeniu ma chronić zdrowie i życie osób używających narkotyków. Realizujemy to poprzez edukowanie z zakresu bezpieczniejszych sposobów przyjmowania substancji psychoaktywnych, zasad profilaktyki zakażeń HIV, HCV oraz chorób przenoszonych drogą płciową. Oferujemy indywidualne konsultacje, prowadzimy także zajęcia edukacyjne i warsztaty. Pomagamy umawiać wizyty lekarskie, przyjęcia do szpitali, na oddziały detoksykacyjne, do ośrodków terapii uzależnień czy programów substytucyjnych. W Drop-inie prowadzone są dyżury pielęgniarskie – klienci i klientki mogą uzyskać pomoc gdy potrzebują np. opatrzyć rany. Umawiamy klientów i klientki w placówkach specjalistycznych, gdy nie wiedzą gdzie się udać po pomoc medyczną. Wydajemy materiały opatrunkowe, środki do dezynfekcji.

 

Opioidowa terapia substytucyjna to farmakologiczne leczenie osób z uzależnieniem od opioidów polegające na podawaniu im przepisywanej przez lekarza substancji o właściwościach i działaniu podobnym do właściwości i działania narkotyku. Substytut zapobiega występowaniu objawów odstawiennych i redukuje głód psychiczny. Terapia w połączeniu ze wsparciem psychospołecznym i zapewnieniem opieki socjalnej to najskuteczniejsza metoda leczenia uzależnienia od opioidów, rekomendowana przez Światową Organizację Zdrowia, agendy ONZ oraz Komisję Europejską.

Programy terapii substytucyjnej w Polsce bardzo często ograniczają się jedynie do wydawania substytutu, nie oferując pacjentom i pacjentkom wsparcia w innych obszarach ich życia. Brak działań z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej, brak wsparcia psychospołecznego skutkuje tym, że pacjenci i pacjentki mają poczucie, że nie jest możliwa głębsza zmiana i poprawa ich funkcjonowania.
Prowadzony przez nas projekt dla osób w leczeniu substytucyjnym jest odpowiedzią na te potrzeby. Oferujemy doradztwo zawodowe, nasza specjalistka towarzyszy klientom i klientkom na każdym etapie powrotu na rynek pracy. Wykluczenie społeczne to także brak dostępu do kultury. Organizujemy wyjścia do teatrów, kin. Prowadzimy warsztaty muzyczne, zajęcia relaksacyjne. Poznanie alternatywnych sposobów spędzania czasu ma bezpośredni wpływ na samopoczucie i motywację klientów i klientek.


Większość osób, korzystających z naszego wsparcia, ma za sobą doświadczenie złożonej traumy i przemocy. Potrzebują wsparcia psychospołecznego, pomocy w sytuacjach kryzysu. Wsparcie psychologiczne musi odbywać się w połączniu z oddziaływaniami na środowisko, w którym żyją. Bazując na dialogu motywującym opracowujemy wspólnie z klientami i klientkami plan wprowadzania zmian w swoim funkcjonowaniu tak, aby chronić zdrowie i podwyższać dobrostan psychiczny. Interwencje kryzysowe są nieodłącznym elementem naszej pracy.

Pomagamy w załatwianiu spraw, które mają kluczowe znaczenie dla funkcjonowania klientek i klientów naszego serwisu. Pomagamy zrobić zdjęcie do dowodu, wyrobić dowód osobisty, uzyskać ubezpieczenie, dostać rentę, złożyć wniosek o mieszkanie socjalne. Prowadzimy również interwencje socjalne.

Wiele osób ma ciągnące się za nimi sprawy z obszaru prawa karnego, rodzinnego czy administracyjnego. Prawniczka w Programie zajmuje się konkretnymi sprawami, udziela informacji o przepisach z zakresu danego prawa, poszukuje różnych możliwości rozwiązywania problemów i wspiera klientów i klientki w ich realizacji.

Wielu klientów i klientek Programu to osoby, które przebywają w zakładach karnych. Podtrzymanie relacji z nimi jest ważnym elementem naszej pracy. Z placówek penitencjarnych dostajemy nieraz listy od osób, których nie znamy, a które chcą nawiązać z nami kontakt. To często osoby, które nie mają do kogo się zwrócić po wsparcie. W ramach działać w aresztach śledczych i zakładach karnych prowadzimy wsparcie indywidualne oraz zajęcia edukacyjne. Przygotowujemy również paczki dla osadzonych.

 

Aktywizacja zawodowa jest prowadzona w ramach indywidualnych konsultacji. Mają one pomóc klientom i klientkom rozpoznawać swoje predyspozycje i możliwości a także zwiększać świadomość swoich ograniczeń. Praca ma bezpośrednie przełożenie na poczucie własnej wartości i samostanowienia. Wsparcie doradczyni obejmuje szukanie ofert, kursów, pomoc w dotarciu do pracodawców.

Drop-in Warszawa