Projekt Peer2Peer

Wzmocnienie zaangażowania peerów
w pracę outreach

W Projekcie Peer2Peer (lata 2018-2021) koordynowanym przez portugalski APDES i współfinansowanym przez Komisję Europejską, wzięło udział dziewięć podmiotów. Projekt miał na celu zwiększenie skuteczności działań poszczególnych organizacji, które pracują metodą outreach poprzez włączanie peer workerów i peer workerek w realizację projektów. Celem było również polepszenie współpracy między peerami, pracownikami outreach z danych programów, drobnymi dilerami oraz przedstawicielami organów ścigania.
Peer work jest jedną z najskuteczniejszych form oddziaływań w pracy z użytkownikami i użytkowniczkami narkotyków, potwierdzoną badaniami i ewaluacją. Działania edukacyjno-profilaktyczne i pomocowe prowadzone przez przeszkolonych użytkowników i użytkowniczki w środowisku umożliwiają nawiązanie relacji z osobami, które nie korzystają z pomocy placówek.

Organizacje z Portugalii, Belgii, Holandii, Polski, Grecji i Litwy opracowały badania jakościowe dotyczące formalnej i nieformalnej współpracy między kluczowymi podmiotami zajmującymi się interwencjami skierowanymi do osób używających narkotyków. Działania te pozwoliły na opracowanie zaleceń dotyczących dobrych praktyk i wspólnych metod integracji peerów i peerek do zespołów.
Projekt obejmował również strategię rzeczniczą, mającą na celu wprowadzenie tematu peer worku do programów politycznych poprzez promowanie wdrażania strategii opartych na dowodach naukowych na poziomie krajowym i europejskim. Partnerami projektu były: Regenboog Groep (HL), Free Clinic (BL), EHRA (LT), PREKURSOR (PL), PRAKSIS (GR), RRF (HU), ASUD (FR) i Uniwersytet w Porto (PT)

Project Gruntvig

APDES było koordynatorem projektu partnerskiego Grundtvig „Empowerment through non-formal education: Wsparcie osób, grup i społeczności znajdujących się w trudnej sytuacji”(2012-2014).

Celem tego partnerstwa – w którym uczestniczyły organizacje z 4 krajów (Włochy, Polska, Portugalia i Wielka Brytania) była wymiana doświadczeń i metodologii w zakresie wspierania osób znajdujących się w trudnej sytuacji (osoby wykluczone finansowo, ubogie społeczności, bezrobotni, użytkownicy i użytkowniczki substancji psychoaktywnych, osoby świadczące usługi seksualne itp.) Produktem końcowymi tego partnerstwa jest podręcznik zaleceń.