Wsparcie środowiska

osób używających narkotyków

Użytkownicy i użytkowniczki narkotyków to osoby, które mają prawo decydowania o sobie i powinny mieć pełen i bezpośredni wpływ na kształtowanie polityk, które ich dotyczą. Ich udział w planowaniu, realizacji i ewaluacji programów i usług może pomóc w zapewnieniu, że system przyjmuje podejście skoncentrowane na osobie i lepiej służy potrzebom tych osób, a także ich rodzin i bliskich. Pełna partycypacja środowiska użytkowników i użytkowniczek to niezbędny element dobrego i skutecznego kształtowania programów. Na poziomie naszej pracy, konsultujemy projekty z osobami korzystającymi z serwisu. Planując działania opieramy się na eksperckiej wiedzy peer workerów i peer workerek, aby jak najlepiej odpowiadać na aktualne potrzeby klientów i klientek.

Naszym celem jest wzmacnianie potencjału środowiska osób używających narkotyków, aby umożliwić wywieranie wpływu, znajdowanie strategicznych sojuszników wśród decydentów, a także promowanie współpracy w ramach społeczeństwa obywatelskiego.
Potrzebne jest rzecznictwo i działania polityczne oraz strategiczne kampanie, które rzucają wyzwanie stygmatyzacji i budują nowe narracje na temat osób używających narkotyków.
W 2020 roku powołana została Polska Sieć Użytkowników Narkotyków – PoliNPUD (Polish Network of People who Use Drugs). Wspieramy działania i inicjatywy Sieci.